لطفاً ما را مِس کنید!

از همان ابتدا که چشم گشودیم واژگانی مثل جدید، مدرن و پیشرفته برایمان خوب تلقی داده شد. تلقی داده شد. یعنی خودمان در القای آن نقش چندانی نداشتیم و این خانواده و جامعه بودند که پیشفرض-وار ما را وادار کردند که اینگونه بیندیشیم. البته افرادی که بیشتر اهل دانش هستند می دانند که مدرن بودن یا جدید بودن معنایش با آن چیزی که عوام از آن استنباط می کنند متفاوت است.

ادامه خواندن لطفاً ما را مِس کنید!