از دستِ روشن فکر نما …

با پدیده ای روبرو هستیم که خیلی جدید نیست. یعنی اصلاً جدید نیست. با دیدن فیلم های زمان قبل از انقلاب و به ویژه عکس های سیاه و سفید از خیابان های تهران و کالج های آن طرف آب، می شود دریافت که همیشه جوانانی بوده اند که علاقه ی شدیدی داشته اند به گرفتن ژست روشن فکری! افرادی که موهایشان را مدل خاصی می زنند، ریششان را و … و به هر وجهی سعی دارند خودشان را متفاوت، و گیج نشان دهند. دوست دارند مردم ایشان را گیج و منگ بپندارند، «چرا؟» ، چون که این تقریباً همان ژستی است که افراد متفکّر دارند.

ادامه خواندن از دستِ روشن فکر نما …