هم شرقی، هم غربی، تلویزیون ایرانی!

نیاز به عینک خاصی نیست. اگر صرفاً با چشم غیر مسلّح و حقیقتاً «واقع نگر» نگاه کنیم، خواهیم دریافت که این «صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران»، باطنش با اسمش تناسبی ندارد. حتی تضاد هم دارد! همه انتظار داشتند که این حکومتِ مبتنی بر دین، بر صفحه ی تلویزیونش چیزهایی را نقش ببندد که به درد معنویّت انسان ها بخورد. چیزهایی که انسان را به تعالی برساند، نه اینکه موقتاً نفسش را ارضا کند. به تعالی که نمی رساند هیچ، اساس و بنیان اسلامی انقلاب را هم زیر سؤال می برد.

ادامه خواندن هم شرقی، هم غربی، تلویزیون ایرانی!