شروع یک شروع

تا چند دهه ی پیش ازدواج برای بشر جزء یکی از مسلّمات زندگی بود. یعنی هر انسانی به یک حدی از بلوغ که می رسید تصمیم به ازدواج می گرفت و این دقیقاً برابر بود با ازدواج کردن. یعنی بین تصمیم گرفتن و انجام آن فاصله ی چندانی نبود. الان قضیه بسیار متفاوت شده. دیگر ازدواج جزء مسلّمات نیست. حتی اگر هم در برخی از جوامع نسبتاً سنّتی مثل ایران ازدواج یک چیز رایج باشد، به موقع ازدواج کردن جزء مسلّمات نیست.

ادامه خواندن شروع یک شروع